Αξιολόγηση σχολικής μονάδας
Σύνολο αποτελεσμάτων: 91, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Στρατηγικός σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων εξωτερικής αξιολόγησης σχολικής μονάδας Strategic information systems planning external evaluation of school
Κωνσταντινίδης, Νικόλαος,
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή. Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 240-264). Η αξιολόγηση της εκ...
Ψηφίδα - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη & Ιδρυματικό Αποθετήριο
2010
3 Ανάπτυξη μηχανισμών βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας με αντιπαραβολή των δυνατοτήτων αξιοποίησης της έρευνας για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και της έρευνας για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
Δημητρίου, Δημήτρης Demetriou, Demetris,
Hπειραματική έρευνα υλοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2007-2008 σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Διαμορφώθηκαν τέσσερις ομάδες σχολείων που αποτελούνταν από4 σχολεία η κάθε μια. Η ομάδα ελέγχ...
Λήκυθος, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
2012-05-15
4 Η αυτοαξιολόγηση ως μέσο βελτίωσης της σχολικής μονάδας: Πιλοτική εφαρμογή σε λύκειο της Κύπρου
Χατζηιωάννου, Γεώργιος,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η διαδικασία και τα αποτελέσματα της Αυτοαξιολόγησης που έγινε για πρώτη φορά σε ένα Λύκειο της Κύπρου. Η ανάληψη μιας τέτοιας έρευ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2009-05-01
5 Οι αντιλήψεις και οι απόψεις της διευθυντικής ομάδας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο για την ανάπτυξη σχεδίου σχολικής βελτίωσης
Παπανικόλα, Ελένη,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σχολική βελτίωση αποτελεί μια πρωταρχικής σημασίας στρατηγική επιλογή της επιχειρούμενης Μεταρρύθμισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος της Κύπρου για βελτίωση της πο...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2011-06-01
6 Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ρόλο του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη δημιουργία αγαστής συνεργασίας σχολείου-οικογένειας: η περίπτωση των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων Attitudes and opinions elementary schools teachers’ about the role of school director to creation good cooperation between school and the students’ families: the case of the regions Karditsa and Trikala
Σαμαρά, Αικατερίνη,
122σ., πίν., διαγρ. Σ’ αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήσαμε ένα τυχαίο δείγμα 193 εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από 38 σχολεία των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων προκειμένου να καταγράψουμε τις σ...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2010
7 Οικονομικοί πόροι - δαπάνες και ανάπτυξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Ηπείρου Financial resources - expences and development in secondary education in the prefecture of Epirus
Γεωργόπουλος, Ιωάννης,
Η υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας απαιτεί τη διάθεση πόρων σημαντικού ύψους με αποτελεσματικό τρόπο. Σκοπός της έρευνας η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της οργάνωσης, διοίκησης και λήψης αποφά...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
2009
8 Ολιγοθέσια σχολεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Διερευνώντας το ρόλο του προϊσταμένου της σχολικής μονάδας
Νικολοπούλου, Αφροδίτη,
Οι σημερινές κοινωνίες λόγω των συνεχών μετακινήσεων των ατόμων μοιάζουν περισσότερο με παγκόσμιο χωριό. Η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία χαρακτηρίζει πια τις περισσότερες χώρες αλλά και την Ελλάδα και...
Νημερτής
2011-06-21
9 Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών δημοτικής εκπαίδευσης στο σχεδιασμό της σχολικής βελτίωσης
Μουστακά-Τσιολάκκη, Χριστοδούλα,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σχολική βελτίωση αποτελεί, μια πρωταρχικής σημασίας στρατηγική επιλογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος η οποία περνά μέσα από το αναπτυξιακό σχέδιο βελτίωσηςτη...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2010-06-01
10 "Διερεύνηση της σχέσης της προσωπικότητας βοηθών διευθυντών δημοτικής εκπαίδευσης και της συμβολής τους στην ανάπτυξη του προσωπικού της σχολικής τους μονάδας
Κουνναπή Γ., Κλεονίκη,
Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές. Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να διερευνήσει το ρόλο που επιτελούν οι Βοηθοί Διευθυντές (ΒΔ) ως ηγετικά στελέχη στην ανάπτυξη δράσης για προώθηση της επαγγελματικ...
Ψηφιακό Αποθετήριο Κυψέλη
2010-06-01