Επικοινωνία στην εκπαίδευση
Σύνολο αποτελεσμάτων: 176, εμφανίζονται 1 - 10
Αποτελέσματα ανά σελίδα:  10  25  50  100
1 Συμμετοχικές διδακτικές προσεγγίσεις και επικοινωνία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: απόψεις και στάσεις ελλήνων φοιτητών Participatory teaching approaches and communication in higher education: views and attitudes of Greek college students
Πονήρη, Μαρία,
115σ., πίν., διαγρ., σχ. Ο στόχος των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι η επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω της ποιοτικής χρήσης των ικανοτήτων των φοιτητών με σκοπό να μάθουν. Τα μαθησιακά αποτελέσματ...
ΕΣΤΙΑ - Ψηφιακή Αποθετήριο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης
2013
2 Εκπαίδευση Ενηλίκων. 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μουζάκης, Χαράλαμπος,
Στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο που διέπει την εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Έμφαση δίνεται στα παιδαγω...
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση"
2005
3 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και σύνθεση οντολογιών για την υποστήριξη της εκπαίδευσης στην αντικειμενοστρεφή ανάλυση
Μπαγιαμπού, Μαρία,
Τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές έρευνες οι οποίες δείχνουν πως οι Οντολογίες και οι τεχνολογίες βασισμένες σε οντολογίες, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή στην εκπαίδευση και αποτελούν έναν από τους πιο σ...
Νημερτής
2011-09-28
4 Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών του ΜΠΣ ‘Σπουδές στην Εκπαίδευση’ για την εξ αποστάσεως εξατομικευμένη μάθηση του ΕΑΠ - Μία μελέτη περίπτωσης
Μαρία Τζώτζου Νίτσα Μπιγιλάκη,
Η ΑεξΑΕ διαφέρει από τη συμβατική στο ότ&iota...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2013-07-09
5 Εξατομικευμένη ηλεκτρονική μάθηση : εφαρμογές ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και υποστήριξη χρηστών συστημάτων
Χαλιμούρδα, Ελένη,
Η παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία μελετά τη χρήση των ψηφιακών μέσων για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού περιεχομένου με στόχο την εκπαίδευση χρηστών συστημάτων και τη βελ...
Διώνη
2008-12-05
6 Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ως προς την συμβουλευτική, επικοινωνία και ενθάρρυνση των φοιτητών της ΘΕ ΕΚΠ65 στο ΕΑΠ
Ιωάννης Παυλάκης Ειρήνη Γεωργιάδη,
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μια έρ&epsi...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2012-01-02
7 Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών – Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του ΕΑΠ.
Σοφία Τζουτζά,
Οι Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντ...
Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Τεχνολογία
2010-11-14
8 Συναισθηματικό μαθησιακό μοντέλο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εφαρμογή στη διδακτική της πληροφορικής Modelling emotional tutoring: an affective framework for distance learning: application to didactics of informatics
Λεοντίδης, Ευθύμιος,
A new field that is located in the scientific area in the intersection of Artificial Intelligence, Cognitive Psychology and Physiology, has come to surface with the promise to cover this deficiency an...
Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών
9 Εφυές σύστημα τηλεκπαίδευσης στην ακτινοπροστασία
Παπαχρήστου, Νικόλαος,
Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό κατασκευάζεται, προκειμένου με τη χρήση του να εκπληρωθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή ή ...
Νημερτής
2008-02-11
10 Τέχνη και επιστήμη : το γνωστικό υπόβαθρο της σχέσης των δύο πεδίων και η συνάντησή τους στην εκπαίδευση
Σπανός, Βασίλειος,
Η δημιουργία καλλιτεχνικού έργου και η άρθρωση επιστημονικού λόγου αποτελούν φαινόμενα μιας μακράς εξελικτικής διαδικασίας, όχι άσχετης με τη βιολογική, διανοητική και κοινωνική ωρίμανση του ανθρώπινο...
Νημερτής
2010